Responsabilitat Civil i Assegurances

LEX 360 compta amb advocats especialitzats en responsabilitat civil, tant contractual com a extra contractual, i assegurances.

La responsabilitat civil suposa que la persona i/o entitat jurídica que hagi causat un dany ha de rescabalar a la persona, física o jurídica, perjudicada.

Així mateix, la celebració d'un contracte (compravenda, organització d'esdeveniment esportiu i/o cultural etc.) pot determinar la conveniència o necessitat de contractar una pòlissa d'assegurança que permetrà que, en cas que esdevingui algun dels sinistres objecte del corresponent contracte i, complint-se amb el contingut en el mateix, la companyia d'assegurances assumirà el risc assegurat.

LEX 360 dona, entre d’altres, els següents serveis:

  • Assessorament i reclamacions, extrajudicials i judicials, per danys causats per responsabilitat contractual (responsabilitat per defectes constructius; compliment defectuós del contracte).
  • Assessorament i reclamacions, extrajudicials i judicials, per danys causats per responsabilitat extra contractual (danys causats per inadequada col•locació de mobiliari en un recinte privat; per l'actuació sense la diligència deguda d'un tercer en elements que són propietat d'una altra persona o entitat jurídica; per productes defectuosos etc.
  • Assessorament i negociació dels contractes d'assegurances que millor assegurin les necessitats dels nostres clients en cada cas.
  • Assessorament i reclamacions, judicials i extrajudicials, davant l'entitat que correspongui (companyia d'assegurances etc).
  • Assessorament i reclamacions en matèria de consum, telecomunicacions etc.

Darreres Notícies sobre Responsabilitat Civil i Assegurances